Zahrádkáři - historie

Před osmdesáti lety, dne 27. 6.1937 byl založen Okrašlovací spolek pro okrašlování a ochranu domoviny v Kersku. Smyslem spolku byla ochrana zájmů vlastníků nemovitostí v nově se rozvíjející rekreační oblasti Kersko, jejich zastupování při jednání s Obecním úřadem v Hradištku a ochrana přírody v kerském letovisku.Spolek také poskytoval osadníkům potřebné služby a zajišťoval společenské a sportovní vyžití občanů.

Založení spolku bylo předem projednáno a schváleno obecním úřadem v Hradištku.Iniciátorem vzniku spolku a jeho prvním předsedou byl pan Josef Hyross, původní majitel pozemků v Kersku. Místopředsedou byl zvolen pan JUDr. Kolář a jednatelem pan Francouz. Také bylo vytvořeno Sportovní družstvo, které zajišťovalo provoz tenisových kurtů.

Tenisové kurty v Kersku zřídil pan podplukovník Vojtíšek, jejich stavbu financoval pan Hyross a na jejich umístění poskytl bezplatně pozemky v centrální části Kerska, v blízkosti Svatojosefského pramene. Stavební komise spolku se účastnila na rozhodování o výstavbě v Kersku ve stavební komisi Obecního úřadu v Hradištku, ale pouze s hlasem poradním. Obecní úřad zamítl žádost spolku o zřízení ponocného, proto spolek na vlastní náklady zaměstnával dva hlídače

kontrolující kerské nemovitosti. Spolek také vypravoval zvláštní autobusové linky pro přepravu rekreantů z Prahy. Organizoval pravidelná taneční odpoledne v Hájence, plesy a společenská setkání svých členů v zimním období v Praze.
Spolek úspěšně pracoval i během druhé světové války. Nechal zpracovat projekt nového systému odvodnění celého Kerska, bohužel nerealizovaný pro nedostatek financí. Také příděl cementu na dokončení silnice přes Kersko byl spolku zamítnut, jelikož byl potřeba na důležitějších stavbách Velkoněmecké říše. V roce 1946 se spolek rozšířil o Stavební bytové a rekreační družstvo, jehož předsedou byl pan Čeněk Kožnar. Toto družstvo mělo zajišťovat výstavbu domků pro členy spolku v Kersku, na pozemcích přidělených státem z poválečných konfiskátů.

Po roce 1948 byl spolek donucen ke sloučení s Jednotným svazem českých zemědělců v Praze. Ustavující schůze místní organizace zahrádkářů se konala 18. 6. 1949 v Hájence. Ke sloučení s Jednotou zahrádkářů došlo na X. řádné valné hromadě Okrašlovacího spolku dne 28.5. 1950 a novým předsedou se stal pan František Salamon. V této době měl spolek přibližně 100 členů. Ze spolku se

stala místní organizace Československého ovocnářského a zahrádkářského svazu jako člena Národní fronty a byl plně zapojen do politického systému státu. Bylo žádoucí, aby se členem spolku stal zástupce každé rodiny vlastnící nemovitost v Kersku, a tak například v roce 1968 měl spolek 353 registrovaných členů. Spolek nadále organizoval společenské dění v Kersku, zajišťoval nedostatkové materiály pro své členy (cement, vápno, hnojivo, ...), půjčoval členům stroje a nářadí a vydával časopis Naše Kersko. V roce 1978 si členi spolku brigádně vystavěli novou klubovnu nedaleko tenisových kurtů, částečně financovanou dotací na výstavbu moštárny. Nová klubovna byla slavnostně zkolaudována 5. 5. 1978 a sloužila k setkávání členů spolku.Po roce 1989 spolek vystoupil z Československého ovocnářského a zahrádkářského svazu a po vzájemném vyrovnání změnil v roce 1992 název na Zvelebovací a okrašlovací spolek Kersko. Spolek v té době opustila většina jeho členů. Spolek se musel vyrovnat se špatnou finanční situací, zreorganizoval svoji činnost a díky usilovné práci zbylých členů přestavěl klubovnu na restauraci poskytující občerstvení občanům a návštěvníkům Kerska. Budova byla rozšířena, byly dostavěny nutné prostory pro provoz restaurace, přistavěny prostory pro provozovatele a provedena rekolaudace. Restaurace „U pramene“, místními nazývaná “Domeček“, je nyní provozována celoročně a je hojně využívaná nejen členy spolku. Okrašlovací spolek přežil do dnešních dnů a nadále slouží Kersku. Restaurace spolku zajišťuje občerstvení a prostor pro setkávání místních obyvatel. Spolek zde pořádá společenské, kulturní a sportovní akce, členi spolku se zde pravidelně schází.
 
 

autor
René Elstner
předseda spolku